سه‌شنبه 27 تیر‌ماه سال 1391

14040414

I never see the shadow of a wooden idol, a gilt Buddha, a Mexican idol not pass without her think that maybe the true God is the same. (Charles Baudelaire)
من هرگز از کنار یک بت واره ی چوبی ، یک بودای زراندود ، یک بت مکزیکی نمی گذرم بدون این که با خود بیندیشم : شاید خدای واقعی همان است . (شارل بودلر)